امیر اصغری
 • نام و نام خانوادگی
  • امیر اصغری
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • asghari_a@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (7)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیر اصغری
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کاردانی، " علوم آزمایشگاهی" دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 1378".

2- "کارشناسی، " علوم آزمایشگاهی" دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1380".

3- "کارشناسی ارشد، " بیوشیمی بالینی" دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1388".
مقالات (1)

1-MH Heidari, A Bastani, A Asgary… , "Evaluation of prostasin Levels in Serum of Patients with Ovarian Cancer as a New Potential TumorMarker", Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches, 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-Amir Asghary, "Estimation and comparison of serum levels of Prostasin, CA125, LDH, AFP and HCG+β for better diagnosis of epithelial ovarian cancer", The 8th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 1th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based production, 2016.

2-زكيه رستم زاده، اميراصغري, "ميزان رضايت دانشجويان دوره كارشناسي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از دوره رشته تحصيلي ", همايش كشوري آموزش مبتني بر شواهد, 1394.
دروس تدریس شده (7)

1- "مربی کارآموزی در عرصه ".

2- "اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه".

3- "روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی".

4- "هورمون شناسی ( تئوری و عملی)".

5- "بیوشیمی پزشکی 2 (تئوری و عملی)".

6- "بیوشیمی پزشکی 1 (تئوری و عملی)".

7- "بیوشیمی عمومی ( تئوری و عملی)".
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمدرضا ناظم، خیراله رفیعی، معصومه عزیزی، امیر حسین شهریاری، محمد رحیمی، امیر اصغری, "بانک آزمون بیوشیمی", انتشارات خسروی, 1392.