فرزانه حسینی قرالری
 • نام و نام خانوادگی
  • فرزانه حسینی قرالری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتولوژی
 • ایمیل
  • f.hosseini.g@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (9)
دروس تدریس شده (11)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزانه حسینی قرالری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-Hosseini Gharalari F, "Spindle cell hemangioma as male breast mass, a histopathologic case report", 1St International & 8th Annual Tehran Breast Cancer Congress, 2015.

2-.

3-Hosseini Gharalari F, "Hemovigilance: Definitions and goals ", 16th Annual congress of Pathology and Laboratory medicine, 2014.

4-Hosseini Gharalari F, "Breast fine needle aspiration cytology: A review of diagnostic difficulties", 7th International Tehran Breast cancer congress, 2014.

5-Noroozinia F, Hosseini Gharalari F, "Correlation of Peritubular Capillary loss in Renal Allograft rejected patients with Blood Groups", MESOT (The 12th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation)-Tunisia, 2010.

6-Noroozinia F, Hosseini Gharalari F, "What is the relation of CD68positive cells with Banff Scores?", MESOT (The 12th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation)-Tunisia, 2010.

7-Noroozinia F, Hosseini Gharalari F, "CD34 Staining in Allograft Nephrectomy Specimens", MESOT (The 12th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation)-Tunisia, 2010.

8-Noroozinia F, Hosseini Gharalari F, "CD34 Staining in Renal Allograft Needle Biopsies and its relation with Banff Score", MESOT )The 12th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation)-Tunisia, 2010 .
پروژه های تحقیقاتی (9)

1-Noroozinia F, Makhdoomi Kh, Yekta Z, Hosseini Gharalari F, "Correlation of immunohistochemical markers CD34 and CD68 expression with Banff grading in allograft rejected patients of Urmia Imam Khomeini Hospital", 2010.

2-Hosseini Gharalari F, Noroozinia F, Muradshendi M, "Evaluation of histopathologic patterns of malignant prostate tumors in prostate specimens sent to Imam Khomeini Hospital of Urmia pathology center from March 2007 to march 2015", 2015.

3-Hosseini Gharalari F, Noroozinia F, Rouhi F, "Evaluation of diagnostic value of serum Prostate Specific Antigen (PSA) levels in determination of Gleason score in prostate cancer patients ", 2015.

4-Hosseini Gharalari F, Noroozinia F, Babayani Sh, "Evaluation of the relationship between histopathologic findings and expression of β-catenin in prostate adenocarcinomas", 2015.

5-Hosseini Gharalari F, Noroozinia F, Seraji F, "Histopathologic patterns of testis biopsies in infertile men in pathology department of Imam Khomeini hospital at 2007 until 2015", 2015.

6-Hosseini Gharalari F, Noroozinia F, Rahiminia A, "Histopathologic patterns of testicular masses in orchiectomy specimens in pathology department of Imam Khomeini hospital between at 2007 until 2015", 2015.

7-Hosseini Gharalari F, Noroozinia F, Shahabi Sh, Nikniaz Y, "Evalution of realationship between mast cells infiltration rate in prostatic adenocarcinoma with Gleason’s grading system and its comparing with benign prostatic hyperplasia", 2015.

8-Noroozinia F, Hosseini Gharalari F, Tizghadam A, "Pathologic characteristics of breast cancer in Urmia Imam Khomeini hospital at 20th March 2010 -19th March 2015", 2015.

9-Hosseini gharalari F, Mahmoodi S, "The agreement between fine needle aspiration cytology results with histopathologic reports in patients with surgically removed thyroid nodules referred to Urmia Imam Khomeini Hospital from April 2009 until April 2014", 2015.
دروس تدریس شده (11)

1- "پاتولوژی آناتومیکال و کلینیکال دستیاران پاتولوژی", علوم پزشکی ارومیه, از سال 1392 تا حالا.

2- ""هموویژلانس "در جهت استقرار سیستم هموویژلانس در بیمارستان امام خمینی ارومیه", علوم پزشکی ارومیه, 1393.

3- "زبان تخصصی دانشجویان پزشکی", علوم پزشکی ارومیه, نیمسال اول 1393.

4- "سخنران مدعو در کنگره پژوهشهای کاربردی در سرطانهای شایع ایران", علوم پزشکی ارومیه و انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان, 1393.

5- "ایراد سخنرانی در سمینار HIV/AIDS", علوم پزشکی ارومیه, 1393.

6- "ایراد سخنرانی در برنامه مدون (بازآموزی): هماتوپاتولوژی IV", علوم پزشکی ارومیه, 1392.

7- "ایراد سخنرانی در برنامه مدون (بازآموزی): هماتوپاتولوژی I ", علوم پزشکی ارومیه, 1391.

8- "پاتولوژی عمومی پیراپزشکی", علوم پزشکی ارومیه, از سال 1392 تا حالا.

9- "پاتولوژی اختصاصی پزشکی", علوم پزشکی ارومیه, از سال 1392 تا حالا.

10- "پاتولوژی عمومی پزشکی", علوم پزشکی ارومیه, از سال 1392 تا حالا.

11- "پاتولوژی عمومی دندانپزشکی", علوم پزشکی ارومیه, نیمسال اول 1392 - نیمسال اول1394.