امین عبدالله زاده فرد
 • نام و نام خانوادگی
  • امین عبدالله زاده فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • af.amin@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (17)
دروس تدریس شده (3)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امین عبدالله زاده فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (13)

1-J Khalilpour, S Roshan-Milani, FH Gharalari, AA Fard., "Macrophage migration inhibitory factor antagonist (p425) ameliorates kidney histopathological and functional changes in diabetic rats ", Brazilian Journal of Nephrology, 2019.

2-S. Roshan-Milani, J. Khalilpour, A. Abdollahzade Fard., "The Heparanase Inhibitor (Sulodexide) Decreases Urine Glycosaminoglycan Excretion and Mitigates Functional and Histological Renal Damages in Diabetic Rats., Vol. XLVI, 2019, № 2", Acta Medica Bulgarica, 2019.

3-Leila Zarei, Saied Mahdavi Rad, Amin Abdollahzade Fard., "Co-administration of retinoic acid and atorvastatin mitigates high-fat diet induced renal damage in rats", Veterinary Research Forum, 2019.

4-Naser Khalaji, Ahad Zeinali, Masomeh Purjabali, Kia Bolurani, Amin Abdollahazade Fard, "The Effect of Bioactive Component of Turmeric (curcumin) on Liver Complications - Induced by Compact Fluorescent Lamps (CFLs) in Rats", Shiraz E-Med J., 2018 April, 19(4):e60572..

5-Amin Abdollahzade Fard, Peiman Abbasnezhad , Khadijeh Makhdomi , Morteza Salehi , Hamid Reza Karamdel , Ehsan Saboory, "ASSOCIATION OF SERUM PROLACTIN CONCENTRATIONS WITH RENAL FAILURE IN DIABETIC PATIENTS", Rom J Diabetese Nutre Metab Dis, 2017, 24(3)179-185 .

6-Sonia Ghiasi, Sadegh Maleki Mansourabad, Samie Faridniya, Amin Abdollahzade Fard, Naseh Abdollahzade Fard, "Response of Leptin and C-reactive Protein Serum Levels to 12 Weeks Moderate Intensity Aerobic Exercise in Obese Men", Journal of Chemical Health Risks , 2017, 7(1), 33–37.

7-Aireza Shirpoora, Farzaneh Rezaei, Amin Abdollahzade Fard, Ali Taghizadeh Afshari, Farzaneh Hosseini Gharalari, Yousef Rasmi, "Ginger extract protects rat’s kidneys against oxidative damage after chronic ethanol administration", Biomedicine & Pharmacotherapy , 2016, 84 , 698–704.

8-ShirpoorAR, Rezaee F, Abdollahzade Fard A, Taghizadeh A, "GINGER HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT AMELIORATES THE ALCOHOL-INDUCED KIDNEY DYSFUNCTION IN RAT", The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 2015.

9-A Abdollahzade Fard, A Ahangarpour, MK Gharibnaseri, M Ahmadizadeh, "EFFECTS OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS HYDROGEN SULFIDE ON PLASMA RENIN AND ERYTHROPOIETIN IN CISPLATIN-INDUCED NEPHROTOXICITY IN RAT", URMIA MEDICAL JOURNAL, 2015, 26 (6), 459-466.

10-E Mansouri, L Khorsandi, AA Fard, "Protective role of grape seed proanthocyanidin antioxidant properties on heart of streptozotocin-induced diabetic rats", Veterinary Research Forum , 2015, 6 (2), 119.

11-A Ahangarpour, AA Fard, MK Gharibnaseri, T Jalali, I Rashidi, "Hydrogen sulfide ameliorates the kidney dysfunction and damage in cisplatin-induced nephrotoxicity in rat", Veterinary research forum, 2014, 5 (2), 121.

12-A Abdollahzade Fard, A Ahangarpour, MK Gharib-naseri, T Jalali,, "Effects of hydrogen sulfide on oxidative stress, tnf-α level and kidney histological changes in cisplatin nephro-toxicity in rat", J Phys Pharm Adv, 2013, 3, 57-65.

13-AA Fard, A Zarifkar, GA Dehghan, J Ay, "EFFECTS OF SYSTEMIC ADMINISTRATION OF ESTROGEN ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN EXCISIONAL WOUNDS IN DIABETIC RAT", URMIA MEDICAL JOURNAL , 2009, 20 (1), 26-33.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-امین عبدالله زاده فرد، عبدالرحمن بیابانگرد، لیلا زارعی , "استرس اکسیداتیو القا شده با رژیم غذایی پرچرب در بافت کلیه: نقش رتینوئیک اسید و آتوروستاتین ", بیستمین گنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیت شناسی، مراغه، ایران, تیرماه 1397.

2-امین عبدالله زاده فرد، پیمان عباس نژاد، احسان صبوری, "ارتباط غلظت سرمی پرولاکتین با نارسایی کلیه در بیماران دیابتی", چهادرهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، تهران, 2016.

3-Amin Abdollahzade Fard, Naseh Abdollahzade. , "Study Heavy Metals (Zn&Cd) Effects on aquaculture & Life of Artemia Urmiana. ", The 17th National & 5th International Iranian Biology Conference. , 2011.

4-Amin Abdollahzade Fard, Naseh Abdollahzade, "Effects of liver cirrhosis on form of abdominal fat stores. ", International congress of maternal and childhood obesity. Urmia, Iran., 2015.

5-Abdollahzade Fard .A, Ahangarpour.A, Gharibnaseri.M.K, Abdollahzade. N, Yagoobnezhad. F, "Effects of Hydrogen Sulfide on Oxidative Stress, TNF-α Level and Kidney Histological Changes in Cisplatin Nephrotoxicity in Rat. ", The 9th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, 2013, Abstract Book: article No.7803..

6-Maryam Mohammadian, Akram Ahangarpur, Mahin Dianat, Amin Abdollahzade Fard, "Effects of Urtica dioica Leaf extract on blood glucose, lipid, insulin and leptin in male rats of prediabetic model. ", The 20th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, 2011.

7-Amin Abdollahzadeh-Fard , Mohammad Hosein Boskabady، Mahdi Esmaeilizadeh., "The effect of chloride exposure on pulmonary function tests and respiratory and allergic symptoms in iranian lifeguards.", The 20th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, 2011.
پروژه های تحقیقاتی (17)

1-امین عبدالله زاده فرد، شیوا روشن میلانی، علیرضا شیرپور, "جداسازی و کشت سلول های بنیادی مزانژیمال مغز استخوان موش صحرایی و سوری", 2019.

2-امین عبدالله زاده فرد، شیوا روشن میلانی، کیمیا احمدی, "بررسی اثر اگزوکانابینوئید THC و پیش درمانی با سلنیوم بر ميزان حیات سلول های سرتولی و آپوپتوز وابسته به مسیرهای سیگنالینگ P53 و AKT در دو مدل in vivo و in vitro", 2019.

3-شیوا روشن میلانی، امین عبدالله زاده فرد، فاطمه اصغر زاده, "بررسی اثر مورفین و پیش درمانی با روی بر ميزان حیات سلولی و آپوپتوز وابسته به مسیرهای سیگنالینگ P53 و AKt در سلولهاي سرتولي در دو مدل in vivo و in vitro", 2019.

4-امین عبدالله زاده فرد، شیوا روشن میلانی، نگین ابراهیم زاده, "بررسی اثر تتراهیدروکانابینول و پیش درمانی با سلنیوم بر عملکرد و بافت کلیه¬ی موش¬های صحرایی نر", 2019.

5-امین عبدالله زاده فرد، لیلا چوداری، عبدالرحمن بیابانگرد, "مطالعه اثرات ورزش هوازی و کورکومین بر استرس اکسیداتیو و سطح پروتئین وابسته به پیری (کلوتو) در کلیه ی موشهای صحرایی نر پیر", 2019.

6-علیرضا شیرپور، امین عبدالله زاده فرد، ماهرخ صمدی، شیوا قلی زاده, "بررسی اثرات کورکومین بر مسیر سیگنالینگ TNFα در التهاب القا شده ناشی از مصرف مزمن اتانول در بافت کلیه موش های صحرایی نر", 2019.

7-احسان صبوری، امین عبدالله زاده فرد،مسعود خواه، , "بررسی اثرات استرس و تجویز دگزامتازون در دوران بارداری موش صحرایی بر عملکردکلیوی و بیان ژن گیرنده¬ی آندوتلین نوع B در فرزندان", 2019.

8-سياوش جبار زاده، امين عبدالله زاده فرد، ليلا نوروزي، سيما اشنويه, "بررسی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و میدازولام در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺲ از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ در ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ", 2019.

9-معصومه زیرک جوانمرد، امین عبدالله زاده فرد، پوریا رحیمی, "بررسی اثرات ویتامین E بر آسیب¬های بافتی کلیه ناشی از مصرف اکستازی در موش سوری", 2018.

10-ناصر خلجی، امین عبدالله زاده فرد، زهرا لمیعیان, "اثر کورکومین بر جبران دهلیزی و بررسی تغییرات رفتاری به دنبال لابیرنتکتومی یک طرفه در موش های صحرایی ", 2018.

11-امین عبدالله زاده فرد،ناصر خلجی، مرتضی باقری، عبالرحمن بیابانگرد, "بررسی اثر کورکومین بر استرس اکسیداتیو کلیه و بیان ژن ناقل کاتیون¬های آلی نوع 2 در مسمومیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی", 2018.

12-شیوا روشن میلانی، امین عبدالله زاده فرد، جمال خلیل پور, "ارزیابی اثر مهار همزمان هپاراناز و فاکتور مهار کننده مهاجرت ماکروفاژی(MIF) در نفروپاتی دیابتی موش صحرایی", 2016.

13-احسان صبوری، امین عبدالله زاده فرد، یعقوب تهمزی, "اثر تجویز تیموکینون در دوره قبل و حین بارداری موش صحرایی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در فرزندان ", 2015.

14-مهین دیانت، محمد بدوی، امین عبدالله زاده فرد, "بررسی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زیتون بر الکتروفیزیولوژی قلب موشهای صحرایی سیروزی شده", 2013.

15-علیرضا شیرپور، امین عبدالله زاده و همکاران., "تاثیر عصاره ی آبی-الکلی زنجبیل بر عملکرد فیزیولوژیک، تغییرات بافتی وآسیب DNA ناشی از مصرف اتانول در کلیه موش صحرایی", 2014.

16-احسان صبوری، امین عبدالله زاده فرد و همکاران., "تاثیر عصاره‌ی کهنه‌ی سیر و اس-آلیل سیستئین بر عملکرد کلیوی در پره اکلامپسی و اکلامپسی موش صحرایی", 2015.

17-امین عبدالله زاده فرد، احسان صبوری و همکاران., "بررسی ارتباط غلظت سرمی پرولاکتین با نارسایی کلیه در بیماران دیابتی", 2015.
دروس تدریس شده (3)

1- "تدریس واحد فیزیولوژی سلول، کلیه و گوارش به دانشجویان کارشناسی ارشد".

2- "تدریس واحد فیزیولوژی عمومی به دانشجویان دوره های کارشناسی پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل و فوریت پزشکی".

3- "تدریس واحد فیزیولوژی سلول و فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن به دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ".