حسین متعارفی
 • نام و نام خانوادگی
  • حسین متعارفی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد-دانشجوی دکترای پرستاری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 • ایمیل
  • motarefy_h@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی  : 
 • حسین متعارفی
 • مدرک تحصیلی  : 
 • کارشناسی ارشد-دانشجوی دکترای پرستاری
 • درجه علمی  : 
 • مربی
 • بخش مربوطه  : 
 • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی