زینب حبیب پور
 • نام و نام خانوادگی
  • زینب حبیب پور
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 • ایمیل
  • z_habibpour@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پروژه های تحقیقاتی (7)
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زینب حبیب پور
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-زینب حبیب پور ،اصغر شریفی , "بررسی شدت افسردگی در دانش آموزان دختروپسر شهر اصفهان ", فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 1388, دوره 7 .
مقالات (13)

1-Mokhtari L1, *Khorami Markani A2, Habibpoor Z3, "Correlation between health beliefs and breast cancer early detection behaviors", مدیریت ارتقاي سلامت, 1393, دوره 3 شماره 4 پاییز 56-64 .

2-.

3-.

4-زينب حبيب پور ٣ ،× ليلا مختاري ١، عبدالله خرمي مارکاني ٢, "بررسي تأثير آموزش به روش چهره به چهره و ارائه پمفلت بر آگاهي مادران شيرده", مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، ، , 1393, دوره دوازدهم، شماره نهم، پی درپی 62 ، آذرص -825 -832.

5-.

6-Habibpour Z, Akbarbeglo M ,sakhai Sh, mokhtari, "Prevalence of burnout syndrome in women working in health facilities in Khoy city 2011", مجله سلامت رفسنجان , 1391, دوره ششم، شماره 3و 4، سال .

7-زينب حبيب پور ،*عبدا... خرمی مارکانی, "هوش عاطفی و کاربردآن درپرستاری ", فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 1384, سال 3 شماره 4.

8-Mokhtary L1*, Khorami Marekani A2, Habibpour Z3, "ASSESSING HEALTH BELIEFS AND BREAST CANCER EARLY DETECTION BEHAVIORS AMONG FEMALE HEALTHCARE PROVIDERS IN TABRIZ HEALTH CENTERS", The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, , , 2013, Vol 11(4), June.

9-Hamideh Parto Azam, Masoud Ghorbanalipour and ZeinabHabibpour, "A Comparative Study of Hypochondriacal Concerns inHospital Personneland Students", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, , 2012, 6(9): 652-655, .

10-زینب حبیب پور ،محبوبه تائبی ،معصومه اکبربگلو , "مقایسه رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی اصفهان", فصلنامه دانشکده پرستاری رفسنجان, 1388, سال 3 ،شماره 4 .

11-حميده پرتو اعظم ١، زينب حبيبپور ٢، فاطمه صفر عليزاده ٣، رقيه صديفي, "بررسی آگاهی و نگرش مادران دانش آموزان دختر شهر خوی در مورد آنمی فقر آهن در سال1382", فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 87, ۵۵ ، تابستان ۱۳۸۷ - دوره ششم، شماره دوم، ص ۵۹.

12-حمیده پربو اعظم ،زینب حبیب پور ،حسین حبیب زاده ،فاطمه صفرعلیزاده , "ارتباط فقر آهن و افسردگی در دانش آموزان دختر شهر خوی در سال 1387", فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی تبریز, 1388, شماره 14 ص 46-52 .

13-.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1-زینب حبیب پور شهریار سخایی , "بررسی علل گزارش دهی اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری ", اولین همایش ایمنی سلامت ایمنی, 1390.

2-زینب حبیب پور , "فراوانی و شدت افسردگی در نوجوانان دختر ", همایش روانپزشکی کودک و نوجوان - تهران , 1389.

3-زینب حبیب پور , "مقایسه میزان آهن و شدت افسردگی ", همایش روانپزشکی کودک و نوجوان - تهران , 1389.

4-زینب حبیب پور , "مقایسه رضایت از تصویر ذهنی در نوجوانان دختر و پسر ", همایش روانپزشکی کودک و نوجوان - تهران , 1389.

5-زینب حبیب پور معصومه اکبربگلو , "حجاب و نقش آن در سلامت روان ", زنان در ایینه پژوهش , 1389.

6-معصومه اکبربگلو زینب حبیب پور حمیده پرتو اعظم , "نقش زنان در ارتقا معنوی جامعه ", زنان در آیینه پژوهش آزاد خوی , 89.

7-زینب حبیب پور حمیده پرتو اعظم و معصومه اکبربگلو , "بررسی شیوع فقر آهن در دختران ن.جوان ", همایش چالش های پرستاری کودکان , 1389.

8-معصومه اکبربگلو زینب حبیب پور رقیه بایرامی , "ارتباط بین سلامت روان و استفاده از شیوه های تقابلی ", همایش پالش های پرستاری از کودکان تبریز , 1389.

9-شهریار سخایی زینب حبیب پور , "برررسی نقش باور های مذهبی در استعمال سیگار ", نیایش و سلامت , 1386.

10-حسن خانی - حبیب پور -قمی , "حجاب و نقش آن در سلامت روان ", نیایش و سلامت خوی , 1386 .

11-زینب حبیب پور , "ارتباط بین اعتقادات مذهبی و اضطزاب در دبیران", همایش نیایش و سلامت خوی , اسفند 1386 .

12-سید حمید قمی زینب حبیب پور , "ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی در دبیران ", همایش نیایش و سلامت خوی , اسفند 1386 .

13-سعید پهلوانزاده و زینب حبیب پور , "ارتباط بین رضایت شاخص توده بدن و افسردگی ", کوالامپور مالزی , 2004 .

14-جهانگیر مقصودی سعید پهلوانزاده و زینب حبیب پور , "assocation between body image satisfication and body mass index ", armanestan , 2004.

15-زینب حبیب پور , "ارتباط بین شاخص توده بدن و افسردگی ", چاقی و بیماریهای ناشی از آن - شیراز , 1385.

16-زینب حبیب پور ،سعید پهلوانزاده ،جهانگیرمقصودی , "ارتباط رضایت از تصویر ذهنی و افشردگی در نوجوانان دختر و پسر ", اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت - اصفهان , 1386.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-معصومه اکبربگلو و زینب حبیب پور , "آگاهی و نگرش و با کیفیت ثبت گزارش پرستاری ", 1390.

2-رقیه بایرامی زینب حبیب پور , "تاثیر آوای قران بر میزان درد زنان نخست زا ", 1391.

3-فاطمه صفر علیزاده و حمیده پرتو اعظم و زینب حبیب پور , "ارتباط افسردگی و شاخص توده بدن در دانش آموزان دختر ", 1388.

4-حمیده پرتو اعظم زینب حبیب پور فاطمه صفر علیزاده , "بررسی هراس از مرگ و افکار خود بیمار پندارانه ", 1390.

5-عبدالله خرمی و زینب حبیب پور , "بررسی نقش باور های مذهبی در پذیرش انسولین ", 1384.

6-شهریار سخایی زینب حبیب پور , "بررسی عوامل تنش زا و شیوه های تقابلی ", 1390.

7-زینب حبیب پور , "ارتباط سندرم فرسودگی شغلی و سو رفتار با کودک ", 1390.
دروس تدریس شده (1)

1-.