شهره افشار یاوری
 • نام و نام خانوادگی
  • شهره افشار یاوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری میکروب شناسی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • shafsharyavari@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهره افشار یاوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری میکروب شناسی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (7)

1-Sh Afshar Yavari, S Rota, K Caglar, I Fidan, "Efflux Pump Inhibitors Effect on the Minimum Inhibitory Concentration of Benzalkonium chloride and Chlorhexidine in Acinetobacter baumannii Strains Isolated From Hospitalized Patients in Gazi Hospital, Ankara", The Journal of Urmia University of Medical Sciences, 2016.

2-Sh Afshar Yavari, S Rota, K Caglar, I Fidan ., "Determination of Resistance Pattern of Isolated Acinetobacter baumannii from Intensive Care Units (ICUs) in Gazi Hospital, Ankara", The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 2016.

3-SH A.Yavari 1, M H Khadem Ansari , Z Yekta , "Diagnosis of Helicobacter Pylori infection by using Elisa for dection of serum IgM,Ig G and IgA antibody", The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 2006.

4-Rahbar M.,Lamei A.,Babazadeh H. ,Yavari sH., "Isolation of rapid growing Mycobacteria from soil and water in Uromia ,Iran ", African Journal of Biotechnology Vol. 9(24), pp. 3618-3621, 2010.

5-Nima Hosseini Jazani, Mir Davood Omrani, Zahra Yekta, Rahim Nejadrahim, Shohreh Afshar Yavari, Minoo Zartoshti, "Plasmid Profile of Pseudomonas aeruginosa and its Relation with Antibiotic Resistance in Hospital Isolates", Journal of Kerman University of Medical Science, 2008.

6-Shohreh Afshar Yavari,Kambiz Diba, "The assessment of bacterial and fungal Flora of operating rooms in Urmia Medical University hospitals", The Journal of Urmia university of Medical Sciences, 2004.

7-Aziz AghdamY,Afshar Yavari SH ,Yusefi Mashoud R ,Darbigloo P, "Epidemiology of Tuberclosis in Urmieh", Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty , 2005.
دروس تدریس شده (1)

1- "میکروب شناسی نظری و عملی برای رشته های پزشکی،علوم آزمایشگاهی،پرستاری و مامایی،هوشبری و اتاق عمل ، فناوری اطلاعات سلامت،بهداشت و ارشد میکروبشناسی ".